Umowa najmu mieszkania czy też pokoju to kluczowy element do rozpoczęcia współpracy pomiędzy najemcą a wynajmującym. Dobrze skonstruowany dokument zabezpiecza obie strony i pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości.

Podstawowe dane w umowie najmu

W sporządzonej umowie obie strony powinny uzupełnić swoje pełne dane, na które składają się: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego i adres. W przypadku, gdy podmiotem wynajmującym jest firma – powinna być zawarta pełna nazwa, adres siedziby, NIP i REGON.

Dzięki przekazaniu wszystkich danych strony mogą czuć się bezpiecznie. Co ważne – na każdym etapie współpracy każda ze stron może sprawdzić swoją wiarygodność.

Na umowie powinien również widnieć pełen adres nieruchomości i określona ilość pomieszczeń.

Określenie kosztów najmu i czasu trwania umowy.

Ważne jest, aby umowa pomiędzy najemcą i wynajmującym była przejrzysta. Dlatego należy zawrzeć w niej wszystkie koszty, które będzie musiał ponieść lokator. Osobno należy rozgraniczyć czynsz i rozliczenia za media. Istotne jest również, co składa się na określenie media.

W umowie należy koniecznie zaznaczyć termin i wskazać formę płatności, w jakiej najemca jest zobowiązany do uiszczania wpłat. Warto również umieścić informację o konsekwencjach w przypadku nieterminowych wpłat i niewywiązywania się z wymienionych zapisów.

Równie ważną kwestią jest czas trwania umowy – należy określić z góry początek i koniec trwania umowy, ponieważ umowa kończy się dopiero wraz z ostatnim dniem jej obowiązywania.

Warunki wypowiedzenia również powinny być ściśle określone – zabezpieczy to najemcę przed wypowiedzeniem umowy z dnia na dzień, jak i wynajmującego. Zarówno najemca, jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego umową. W szczególnych przypadkach umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminu. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy np. najmujący zalega z czynszem, użytkuje lokal w sposób niewłaściwy i niezgodny z przeznaczeniem.

Prawa i obowiązki.

Istotną kwestią w umowie jest obszerny opis zawierający prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy.  Dobrze sformułowany zakres zadań i przysługujące prawa, do których zobowiążą się strony, są w późniejszym etapie odnośnikami w razie sytuacji spornych. Określone w umowie stanowią także o tym, jak powinien wyglądać czas wynajmu.

Protokół zdawczo odbiorczy.

Załącznikiem do każdej umowy najmu powinien być protokół zdawczo- odbiorczy. W protokole warto dokonać opisu stanu technicznego lokalu. Będą to informacje związane z wyposażeniem lokalu, standardem itp.

Im bardziej szczegółowy, tym mniejsza szansa, że w chwili wyprowadzki dojdzie do różnicy zdań na temat stanu mieszkania, a co za tym idzie rozliczenia kaucji.

Dokonanie wszelkich formalności i podpisanie umowy wymaga czasu i zaangażowania z obu stron, natomiast warto na więcej czasu, by nie doszło do żadnych nieporozumień.